Movimiento borroso

Dinamització

Dinamitzar la relació entre proveïdor i client, és la finalitat per tal d'optimitzar els recursos que tenim al nostre abast.

Impulsar la relación entre proveedor y cliente es el propósito para  optimizar los recursos que tenemos a nuestra disposición

El pasar de Datos

Anàlisis

L'anàlisi de les dades del mercat de consum i de projecció és una eina d'ús diari. Ens ensenya a projectar el futur a curt i mitjà termini.

El análisis de los datos del mercado de consumo y proyección es una herramienta para el uso diario. Nos enseña a proyectar el futuro a corto y medio plazo.

Público

Formació

La formació de l'equip de vendes és imprescindible per transmetre les virtuts del material. Fer formació in situ o a les factories de producció és altament efectiu a la venda.

La formación del equipo de ventas es esencial para transmitir las virtudes del material.  La formación in situ o en las fábricas de producción es altamente eficaz para la venta.

marca de aigua.png

Eiximeno

Representacions

Contact

Eiximeno representacions

logo sense fondo eiximeno rep.png

Avinguda Catalunya, 89 

4870 Amposta. --  Tarragona

 

ricard@eiximeno.com

 

Tel: +34 977704514

Mob.:+34 666437520